Sproglig kompetence

Sprog og kommunikation

Handler om at kunne skabe kontakt og at kunne give udtryk for sig selv. Det handler om at kunne forstå og have kontakt med sin omverden og det handler om at udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler.

Der kan være tale om udvikling af mange former for sprog (eks. nonverbalt sprog, verbalt sprog, kropssprog, billedsprog, dans osv.)

Børnene udvikler og fastholder deres identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig.

Det er målet:

 • Barnet udvikler et personligt sprog.
 • Barnet kan udtrykke sig på mange forskellige måder.
 • Have et kreativt, sprogligt stimulerende miljø, hvor der eksperimenteres med forskellige udtryksformer.
 • Barnet skal støttes i, sprogligt at kunne skabe kontakt og forståelse.
 • Skabe glæde, omkring det at bruge sproget.
 • De voksne bruger et levende sprog.
 • De voksne bruger forskellige udtryksformer, som virkemiddel i det pædagogiske arbejde.

Metoder 0-6 år:

 • Sætte ord på ting, begreber, personer, farver, vejr etc.
 • Opsøge og fastholde øjenkontakt med det helt lille barn.
 • Svare det lille barns pludren.
 • Støtte børnene i at bruge sproget.
 • Bruge bøger, rim og remser.
 • Have rundkreds hver morgen, hvor der fortælles små eventyr, leges sanglege, synges, spilles på trommer og leges med rytmer.
 • Understøtte legelyde og stemninger.
 • Give barnet tid til at udtrykke sig, vente, se og følge.
 • Hjælpe barnet med at sætte ord på ved leg, initiativer, konflikter, følelser etc.
 • Præsentere børnene for mange forskellige udtryksformer i hverdagen, så der bliver mimet, sunget, vrøvlet, lavet grimasser og fagter, pjattet, hvisket, råbt, hvinet etc.
 • Have nærvær i kommunikation med det enkelte barn. Skabe en kultur, hvor der er ro til at høre hvad der bliver sagt.

Tegn på at vi er på vej når barnet kan:

 • Udvikler et personligt sprog, verbalt og nonverbalt.
 • Bruger forskellige udtryksformer og leger med dem.
 • Selv kan sætte ord på følelser og initiativer.
 • Synes det er sjovt at lege med lyde, sprog og udtryksformer.
 • Bruger mange legelyde.
 • Selv bruger sanglege, rim og remser.
 • Bliver bevidste om deres eget kropssprog og egne virkemidler.
 • Aktivt bruger sproget i samspillet.
 • Løbende udvikler et større og mere nuanceret ordforråd.
 • Kan bruge sproget, til at sætte personlige grænser.

Når de voksne har:

 • Har et nuanceret personligt sprog, herunder mimik og kropssprog.
 • Understøtter børnenes leg med legelyde, stemninger og benævnelse.
 • Er gode til at lege med sproget og skabe opmærksomhed med det.
 • Er bevidste om hvornår de skal tie og hvornår de ikke skal.

Børn med særlige behov

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle. Et oplagt redskab kunne være coaching.

 • Sparring med øvrige kolleger, hvordan oplever de barnet/problemstillingen.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Er det en alvorlig bekymring, kan “tværsgruppen” bruges, ellers de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.